keer terug
naar de startpagina

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ANBI

Vorig jaar heeft de invoering van de Geefwet geleid tot een aantal fiscale wijzigingen voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Tijdens de behandeling van de Geefwet is ook aandacht geweest voor de verbetering van de transparantie in de goededoelensector. Dit heeft ertoe geleid dat in de Wet Overige Fiscale Maatregelen 2013 gevolg is gegeven aan de motie om bepaalde informatie van ANBI’s openbaar te maken. Deze wijziging is van toepassing per 1 januari 2014. Daarom kunnen geïnteresseerden op deze pagina de nodige gegevens vinden die wij in het kader van deze wetswijziging openbaar maken.

Statutaire naam:  Stichting Historisch Egmond
Statutaire zetel: Egmond
Rechtsvorm: Stichting
KvK-nummer: 41241075
RSIN: 805543661
Bezoekadres: Slotweg 46, 1934CN Egmond Aan Den Hoef
Postadres: Postbus 124, 1930AC Egmond Aan Zee
Telefoonnummer: 072-5315294 (Jan Osinga - secretaris)
Internetadres: www.historischegmond.nl
E-mailadres: info@historischegmond.nl
Datum akte van oprichting: 22-03-1993
Activiteiten SBI-code: 94996 - Overige ideële organisaties


Doel van de stichting en beleidsplan:

De Stichting heeft ten doel “het vergroten van de betrokkenheid van de bevolking van de gemeente Egmond, de regio, en anderen bij de geschiedenis van de Egmonden, alsmede het toegankelijk maken van de geschiedenis van de Egmonden”. Met dit doel (vastgelegd in de statuten van 22 maart 1993) als uitgangspunt, beschrijft het onderstaande beleidsplan de doelstellingen die het bestuur van de Stichting de komende zes jaar wil realiseren.

Dit beleidsplan 2013-2018 is in de bestuursvergadering van 12 maart 2013 vastgesteld.

Ter verwezenlijking van het doel van de Stichting:

1. Ieder jaar zullen tenminste drie nummers van het tijdschrift “Geestgronden” verschijnen.

2. Voor het toegankelijk maken van de geschiedenis van de Egmonden zal een aantal werkgroepen actief zijn. Onderwerpen die ter hand genomen worden zijn:

  • Historisch Informatiecentrum (hierna te noemen HIC): inrichting en onderhoud.
  • Archief & Bibliotheek: Inrichting en onderhoud.
  • Archeologie: Omschrijven en bewaren van vondsten.
  • Boekenfonds: Eigen publicaties en hulp bij publicaties van derden.
  • Beeld & Geluid: Inrichting en onderhoud van de archieven en het (mede mogelijk) maken van producties.
  • Website: Inrichting en onderhoud van het informatieve gedeelte alsmede van de agenda en webshop.

3. Ieder jaar zal het HIC op regelmatige tijden opengesteld worden voor inloopavonden en/of –middagen. Doel hiervan is het voor een ieder toegankelijk maken van de geschiedenis van de Egmonden. Tevens hopen wij hiermee onze kring vaste vrijwilligers te vergroten t.b.v. de hierboven genoemde werkgroepen en nog op te richten werkgroepen.

4. Minimaal 1 keer per jaar organiseert de Stichting een donateursavond, welke afwisselend in een van de Egmonden gehouden wordt.

5. Ieder jaar zal in iedere dorpskern minimaal één rondleiding worden georganiseerd.

6. Ieder jaar zal met een kraam worden deelgenomen  aan: Hoeverdorpsfeest in Egmond aan den Hoef, de Visserijdag in Egmond aan Zee, Egmond op z’n kop in Egmond-Binnen. Deelname aan andere evenementen zal per gelegenheid worden bekeken.

7. Het bestuur zal er in de genoemde periode naar streven om zoveel mogelijk contacten te leggen en te onderhouden met particulieren en organisaties die zich met de geschiedenis en de cultuur van de Egmonden bezighouden.

8. Het bestuur zal deze contacten benutten om waar mogelijk samenwerkingsverbanden aan te gaan bij het organiseren van evenementen in de Egmonden.

9. Het bestuur zal er naar streven dat uitbreiding en optimaal en langdurig gebruik van het HIC mogelijk worden gemaakt en zal daartoe contacten onderhouden met de eigenaar van het pand, de gemeente Bergen.

 

Het bestuur van de Stichting neemt zich voor, in de periode 2013-2018 de volgende doelen te verwezenlijken:

1. Het opstellen van een reglement waarin de taken van de bestuursleden worden omschreven. Tevens zal hierin worden opgenomen welke taken door vrijwilligers kunnen worden vervuld.

2. Het opstellen van een takenpakket welk onder verantwoordelijkheid van het bestuur door vrijwilligers kan worden vervuld. Op basis van dit takenpakket zal gericht naar vrijwilligers worden gezocht.

3. Onderzoeken of een Raad van donateurs conform artikel 9, lid 5 van de statuten in het leven kan worden geroepen. Zodra dit is verwezenlijkt zal het bestuur een reglement voor het functioneren van deze Raad opstellen.

4. Eén maal per jaar voor zowel de donateurs als voor de vrijwilligers een ontmoetingsavond te organiseren waarbij het bestuur o.a. verslag doet van de huidige en voorgenomen gang van zaken.

5. Het uitgeven van boeken via het eigen boekenfonds, waarmee geïnteresseerden geholpen kunnen worden met het schrijven publiceren van boeken over de Egmondse geschiedenis. We streven ernaar ieder jaar minimaal één titel aan deze zogenaamde ‘Egmondse Reeks’ toe te voegen.

6. Het jaarlijks organiseren, ondersteunen en/of faciliteren van culturele of historische evenementen. Deze evenementen worden tevens ingezet en gebruikt als wervingsmiddel voor donateurs en vrijwilligers.

7. Het vrijmaken van voldoende middelen om de inloopavonden te faciliteren. Te denken valt hierbij aan inrichting en aankleding van het HIC.

8. Het inzetten van alle, tot onze beschikking zijnde, media om onze plannen en doelstellingen te promoten. Te denken valt hierbij aan: kranten, radio, televisie, onze websites en Internet (Facebook, Twitter e.d.) .

9. Het opzetten van een educatief programma waarmee kinderen al op jonge leeftijd interesse kunnen ontwikkelen voor de historie van de Egmonden. Dit in nauwe samenwerking met andere  organisaties als scholen, bibliotheek en gelijkgestemde instellingen.

10. Het plannen van feestelijkheden rond het 25 jarig bestaan van de Stichting op 22 maart 2018, waarbij alle ons ondersteunende organisaties participeren.

11. Om de doelstellingen van de Stichting financieel haalbaar te houden zal het bestuur de volgende acties ondernemen:

  • Streven naar een vergroting van het aantal donateurs tot 1000. Hiertoe éénmaal per jaar een gerichte wervingscampagne opzetten.

  • Het verkopen van vlaggen, boeken en diverse artikelen betrekking hebbend op de Egmonden en haar rijke historie.

  • Het in eigen beheer uitgeven en verkopen van boeken, zoals ‘de Egmondse Reeks’.


Financiën:

1.  Conform artikel 11 lid 2 van de statuten zal het bestuur van de Stichting een accountant of administratie consulent benaderen voor het opstellen van een rapport met betrekking tot de jaarstukken.

2.  Elk kwartaal levert de penningmeester aan het bestuur een overzicht van de inkomsten en uitgaven gedurende het voorgaande kwartaal, betreffende de onder punt 3 genoemde onderdelen, met daarnaast een vergelijking ten opzichte van de lopende begroting.

3.  Elk jaar zal de penningmeester een begroting opstellen, gespecificeerd naar relevante kosten en baten


Ieder jaar in januari (gedurende de periode 2013-2018), dienen door het bestuur de hierboven omschreven beleidsvoornemens te worden geëvalueerd en de plannen voor dat jaar eventueel te worden bijgesteld om (binnen de zesjarentermijn) de beoogde doelstellingen te behalen. Na 2018 zal een nieuw beleidsplan worden opgesteld.

Samenstelling bestuur en beloningsbeleid

Voorzitter: Mulder, Martijn Pieter
Secretaris: Osinga, Jan
Penningmeester: Leijnse, Aarnout Anton
Leden: Does, Ronald van der
  Berg, Adrianus Andreas van den

Binnen Stichting Historisch Egmond worden geen (financiële) beloningen verstrekt, noch aan bestuurders, noch aan de overige vrijwilligers.


Financieel overzicht 2013 / Begroting 2014

Inkomsten   Uitgaven
         
Donaties 16.000   Drukken Geestgronden 8.500
Losse verkoop GG     600   Portokosten 1.000
Rondleidingen/excursies     300   Kosten rondl/excursies    300
Verkoop boeken / vlaggen  5.000   Kosten PR    100
Verkoop diversen     250   Aanschaf boeken / vlaggen  4.000
Subsidies  2.500   Aanschaf tbv archief

2.350

      Onderhoud website

500

      Kosten donateursavond 500
      Kosten vrijwilligersavond 500
      Onderhoud/inrichten HIC 1.500
      Verzekeringskosten 400
      Kosten div. evenementen 3.500
         

totaal

24.650     23.150

Toename vermogen: € 1.500

keer terug
naar de startpagina

 

WWWhistorischegmond.nl
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Sitemap            Disclaimer            e-Mail webmaster © Stichting Historisch Egmond. Geadviseerde schermresolutie 1024x768.
Overname van gegevens alleen na overleg èn met verwijzing naar www.historischegmond.nl.
Oude ansichtkaarten met dank aan Foto Jonker.